SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Prezentul regulament se aplică pentru campania organizată de societatea SC PETRY RETAIL SRL, cu sediul Târgu Mureș, Pasaj Scăricica, Nr. 1, Apartament 1, Județ Mureş, înregistrată la O.R.C. sub nr J26/108/2015  având CUI RO34061444 (denumită în continuare ”Organizator”) și stabilește regulile de desfășurare.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia, și/sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina  https://shop.petry.ro/ și în magazinele fizice ale Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfășura în magazinele fizice Petry, prezentate la adresa https://shop.petry.ro/magazinele, precum și în magazinul online  https://shop.petry.ro/ .

 

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 18.08.2022, ora 08:00 și se va desfășura până la data de 08.09.2022, ora 13:00, respectiv pe perioada de funcționare a magazinelor Petry  (denumită în cele ce urmează „Perioada campaniei”).

 

SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

4.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii: https://shop.petry.ro/regulament-oficial-al-campaniei-vii-la-un-gratar-jossz-grillezni sau prin consultarea regulamentelor printate, din cadrul magazinelor fizice.

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale, care vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina https://shop.petry.ro/regulament-oficial-al-campaniei-vii-la-un-gratar-jossz-grillezni .

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar si temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.

5.2. La prezenta campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestei campanii, precum și rudele de gradul I (copii și părinți), afinii, soțul/soția celor menționați mai sus.

5.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 5.2.

5.4. Participantul va lua parte la prezenta campanie luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

 

SECȚIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

6.1. În cadrul acestei campanii, vor fi oferite participanților, cu titlu gratuit,  prin tragere la sorți, următorul premiu: un platou cu produse pentru grill.

6.2. Valoarea unitară a produsului este de aproximativ 200 lei, TVA inclus (în funcție de gramajul produselor finale).

6.3. Câștigătorul premiului oferit în cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea acestuia în bani sau înlocuirea acestuia cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor câștigate.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1 Participanții la campanie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;
 2. Participanții trebuie să facă dovada achiziției produselor care să includă cel puțin un produs pentru grill, în valoare de minim 60 lei, pe perioada  Campaniei, din oricare magazin Petry, inclusiv din magazinul online. Dovada achiziției se face pe baza unui singur bon fiscal. Dacă participantul a achiziționat produse Petry, pe perioada campaniei, în baza mai multor bonuri fiscale, care împreună însumează o valoare cel puțin egală cu 60 lei, acestea nu se cumulează.
 3. Produsul care face obiectul campaniei va fi oferit cu titlu gratuit.
 4. Câștigătorii premiului vor fi aleși prin tragere la sorți

7.2. Înscrierea în concurs

7.2.1. Pentru a se înscrie în concurs, un participant trebuie:

 1. a) Achiziționeze produse din magazinele fizice Petry de minim 60 de lei
 2. b) Cel puțin unul din produsele achiziționate trebuie să fie din gama grill
 3. c) Să completeze talonul de tombolă cu datele solicitate și să-l predea vânzătoarei pentru a putea participa la extragerea la sorți..

7.2.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situațiile în care participanții înscriu pe Facebook date de contact incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu îi va putea contacta pentru a le transmite diverse informații cu privire la Concurs.

 

SECȚIUNEA 8. INTRAREA ÎN POSESIE A PRODUSELOR

8.1. Modalitatea de stabilire a câștigătorilor

8.1.1. După încheierea perioadei de concurs are loc extragerea câștigătorului.

Extragerea câștigătorului va avea loc, în data de 14.09.2022.  Extragerea va fi vizibilă și totodată postată și pe pagina de Facebook.

8.1.2. Câștigătorul va fi contactat printr-un comentariu public și i se va solicita să trimită în 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook care a făcut postarea câștigătoare, datele de contact complete și corecte: nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și seria și numărul de buletin.

8.2. Validarea câștigătorului

8.2.1. Ulterior desemnării câștigătorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea participanților în concurs, precum și modul de desfășurare a acestuia.

8.2.2. Astfel, pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

 1. a) Participantul are dreptul de a se înscrie în concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;
 2. b) Înscrierea în concurs să se realizeze conform Art. 7.1 și 7.2. de mai sus;
 3. c) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 7.1 și 7.2. de mai sus.

Potențialul câștigător va fi afișat pe wall-ul paginii de Facebook @petrygroup și contactați printr-un reply la comentariul câștigător. Potențialul câștigător trebuie să trimită, în termen de 24 de ore de la data anunțării lor, datele de contact, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului. În cazul în care va exista câștigător care nu va trimite datele prin mesaj privat sau nu va răspunde mesajelor Organizatorului, acesta va fi invalidat, caz în care se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmăritorii participanți luați în considerare în ordinea tragerii la sorți.

8.2.4. Câștigătorul final se va publica pe pagina de Facebook a Organizatorului, în data de 14.09.2022 la data încheierii procesului de validare a câștigătorilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situațiile menționate la Art. 7.1 de mai sus.

8.3. Intrarea în posesia premiilor

8.3.1. Premiul va fi pus la dispoziția câștigătorului instantaneu.

8.3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi premiul dacă atât câștigătorul de drept, cât și rezervele nu vor îndeplini condițiile de validare sau nu își vor revendica premiul.

8.3.3. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/ incomplete sau a setărilor de securitate și confidențialitate ale contului sau de Facebook.

8.3.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

 

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

9.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra produselor prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

9.3. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei. Acestea nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

 

SECȚIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie și acord pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute în prezentul regulament.

10.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

10.3. Prin înscrierea la campanie, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și orașul de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obținute în urma acordului dat de către participanți, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

10.4. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art. 12),
 • dreptul la acces la date (art. 13),
 • dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14),
 • dreptul la opoziție (art. 15),
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și
 • dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

10.5. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la campanie va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către SC PETRY RETAIL SRL. Doar participanților li se vor solicita datele de identificare.

10.6. Scopu prelucrării datelor cu caracter personal este realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII ȘI FRAUDE

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, conflictele vor fi soluționate de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile.

11.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă Regulamentul.

11.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

11.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECȚIUNEA 12. FORȚĂ MAJORĂ

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

12.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, este obligat să comunice existența acestuia pe pagina de internet https://concurs.petry.ro/, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră.

Categorii de Produse

La Petry depunem eforturi continue pentru a asigura disponibilitatea și livrarea tuturor produselor comercializate în magazinele noastre.
Pe lângă produsele din carne și mezeluri, vă asigurăm următoarele alimente cu livrare la domiciliu:

Ofertele săptămânii

Specialități crud-uscate

Mezeluri Petry

Cărnuri Alese

Produse Grill

Platouri reci Petry

Produse lactate

Snacks - Dulciuri

Alimente durabile

Pâine

Vinuri

Băuturi

Livrăm la domiciliu orice
produs din magazinele Petry

A Petry boltokból bármely
terméket kiszállítjuk!

1
Târgu Mureș | Marosvásárhely
2
Cluj Napoca | Kolozsvár
3
Odorheiu Secuiesc | Székelyudvarhely
4
Miercurea Ciuc | Csíkszereda
5
Reghin | Szászrégen

Află opinia clienților noștri și convinge-te de calitatea serviciilor noastre: