SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Prezentul regulament se aplică pentru campania organizată de societatea SC PETRY RETAIL SRL, cu sediul Târgu Mureș, Pasaj Scăricica, Nr. 1, Apartament 1, Județ Mureş, înregistrată la O.R.C. sub nr J26/108/2015 având CUI RO34061444 (denumită în continuare ”Organizator”) și stabilește regulile de desfășurare.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării campaniei, de a opri campania, în orice moment al acestuia, și/sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina https://shop.petry.ro/ și în magazinele fizice ale Organizatorului.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfășura în magazinele fizice Petry, prezentate la adresa https://shop.petry.ro/magazinele

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania va începe la data de 18.09.2023 și se va desfășura până la data de 31.10.2023, pe perioada de funcționare a magazinelor Petry (denumită în cele ce urmează „Perioada campaniei”).

SECȚIUNEA 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI

4.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii:
https://shop.petry.ro/regulament-oficial-al-campaniei-pachetele-buclucase sau prin consultarea regulamentelor printate, din cadrul magazinelor fizice.
4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.
4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale, care vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina:

Regulament Oficial al Campaniei ”Pachețele buclucașe”

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. În Campanie se pot înscrie persoanele fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar si temporară, în România, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.
5.2. La prezenta campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestei campanii, precum și rudele de gradul I (copii și părinți), afinii, soțul/soția celor menționați mai sus.
5.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate în art. 5.2.
5.4. Participantul va lua parte la prezenta campanie luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

SECȚIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

6.1. În cadrul acestei campanii, cumpărătorii vor primi câte o insignă cu personajele Petry

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1 Participanții la campanie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Participantul trebuie să aibă drept de înscriere potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;
Pentru cumpărarea produselor Petry în valoare de minim 60 de lei, insigna
Dacă valoarea bonului de cumpărături este mai mare decât suma minimă, se pot primi mai multe insigne pentru o achiziție – câte unul pentru fiecare multiplu al sumei de 60 de lei.

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.
8.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra produselor prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
8.3. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei. Acestea nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1. Participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie și acord pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute în prezentul regulament.
9.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
9.3. Prin înscrierea la campanie, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și orașul de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obținute în urma acordului dat de către participanți, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.
9.4. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi:
dreptul la informare (art. 12),
dreptul la acces la date (art. 13),
dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14),
dreptul la opoziție (art. 15),
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și
dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
9.5. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la campanie va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către SC PETRY RETAIL SRL. Doar participanților li se vor solicita datele de identificare.
9.6. Scopu prelucrării datelor cu caracter personal este realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

SECȚIUNEA 10. LITIGII ȘI FRAUDE

10.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, conflictele vor fi soluționate de către instanța competentă, conform prevederilor legale aplicabile.
10.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă Regulamentul.
10.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
10.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
11.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă Organizatorul invocă forța majoră, este obligat să comunice existența acesteia la adresa de email shop.petry@gmail.com sau la numărul de telefon 0770 499 769, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră.

Categorii de Produse

La Petry depunem eforturi continue pentru a asigura disponibilitatea și livrarea tuturor produselor comercializate în magazinele noastre.
Pe lângă produsele din carne și mezeluri, vă asigurăm următoarele alimente cu livrare la domiciliu:

Ofertele săptămânii

Specialități crud-uscate

Mezeluri Petry

Cărnuri Alese

Produse Grill

Platouri reci Petry

Produse lactate

Snacks - Dulciuri

Alimente durabile

Pâine

Vinuri

Băuturi

Livrăm la domiciliu orice
produs din magazinele Petry

A Petry boltokból bármely
terméket kiszállítjuk!

1
Târgu Mureș | Marosvásárhely
2
Cluj Napoca | Kolozsvár
3
Odorheiu Secuiesc | Székelyudvarhely
4
Miercurea Ciuc | Csíkszereda
5
Reghin | Szászrégen

Află opinia clienților noștri și convinge-te de calitatea serviciilor noastre: