5 – 17 decembrie 2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK 

1.1. Organizatorul concursului anunțat pe Facebook si desfășurat via email, destinat organizațiilor neguvernamentale din județul Mureș „Ajutorul tău contează! ”, este PETRY RETAIL SRL, (denumit în continuare “Organizator”) cu sediul în Psj. Scaricica 1 A, Târgu Mureș, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. sub nr. J26/108/2015, având CUI 34061444.

1.2. Concursul desfășurat via email marketing@petry.ro  se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării concursului, de a opri concursul, în orice moment al acestuia, și/ sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook. Astfel de modificări vor fi făcute publice imediat dupa intrarea în vigoare.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfășura pe teritoriul României, în județul Mureș, prin intermediul emailului oficial marketing@petry.ro , în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Contul de Facebook poate fi accesat la adresa 

https://www.facebook.com/Petry.Cluj 

https://www.facebook.com/Petry.group 

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va începe la data de 06.12.2023, ora 12:00 și se va desfășura până la data de 17.12.2023, ora 24:00 (denumită în cele ce urmează „Perioada concursului”).

SECȚIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

4.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii de  internet: https://shop.petry.ro/regulament-oficial-al-concursului-petry-pentru-ong-uri-ajutorul-tau-conteaza 

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale, care vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului menționat la punctul 4.1.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este adresat tuturor organizațiilor neguvernamentale cu sediul oficial în România, județul Mureș.

5.2. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) Să aibă minim 2 ani de activitate, împliniți la data începerii concursului
 2. b) Să dețină cont pe facebook.com
 3. c) Să ne trimită candidatura prin e-mail: marketing@petry.com.  Aceasta trebuie să includă un videoclip care prezintă activitățile desfășurate, detalii despre cheltuielile lunare cu alimentația și numărul de beneficiari. Povestea voastră ne ajută să înțelegem mai bine nevoile și modul în care putem contribui.

5.3. La prezentul concurs nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestui concurs, precum și rudele de gradul I (copii și părinți), frații/surorile, soțul/ soția celor menționați mai sus.

5.4. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul respectiv și de participarea persoanei respective la această campanie.

5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. În cadrul acestui concurs, va fi oferit, prin desemnare directă, următorul premiu: 

Donația va fi acordată organizației care demonstrează cea mai mare nevoie. Produsele donate vor fi selectate din gama variată de produse Petry și vor avea o valoare echivalentă cu suma strânsă în urnele amplasate în magazine prin intermediul donării voucherele de 5 lei în cadrul campaniei „Magia Crăciunului: Dăruiește și Primește, Împreună Facem Diferența!”

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. a) Participantul trebuie să aibă drept de participare, potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;
 2. b) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului, așa cum este menționată în Secțiunea 3;
 3. c) Participantul trebuie să dețină cont pe facebook.com

7.2. Înscrierea în concurs

7.2.1. Pentru a se înscrie în concurs, un participant trebuie:

 1. a) Să trimită candidatura prin e-mail: marketing@petry.com.  Aceasta trebuie să includă un videoclip care prezintă activitățile desfășurate, detalii despre cheltuielile lunare cu alimentația și numărul de beneficiari. Dorim să sprijinim căminele de bătrâni, orfelinatele și alte organizații similare în misiunea lor nobilă. Prin acest concurs, oferim șansa de a obține o donație semnificativă, care să ajute la acoperirea cheltuielilor esențiale, cum ar fi hrana pentru cei pe care îi îngrijesc.

7.2.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situațiile în care participanții înscriu pe Facebook date de contact incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu îi va putea contacta pentru a le transmite diverse informații cu privire la Concurs.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a câștigătorilor

8.1.1. După încheierea perioadei de concurs are loc desemnarea câștigătorului.  Acesta va fi anunțat în data de 20.12.2023, personal telefonic și printr-o postare pe pagina de Facebook. 

8.2. Validarea câștigătorului

8.2.1. Ulterior desemnării câștigătorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea participanților în concurs, precum și modul de desfășurare a acestuia.

8.2.2. Astfel, pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

 1. a) Participantul are dreptul de a se înscrie în concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;
 2. b) Înscrierea în concurs să se realizeze conform Art. 7.1 și 7.2. de mai sus;
 3. c) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 7.1 și 7.2. de mai sus.

8.3. Intrarea în posesia premiilor

8.3.1. Premiul va fi pus la dispoziția câștigătorului în luna ianuarie 2023, data exactă va fi stabilită de comun acord. Premiul va fi livrat la adresa menționată de câștigător. 

8.3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi premiul dacă atât câștigătorul de drept, cât și persoana extrasă a doua oară nu vor îndeplini condițiile de validare sau nu își vor revendica premiul.

8.3.3. Orice eroare și/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de email sau numărului de telefon incorecte/ incomplete sau a setărilor de securitate și confidențialitate ale contului de Facebook. 

8.3.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 9. CONTESTAȚII

9.1. Contestațiile se pot face în termen de 24 ore de la momentul afișării numelor câștigătorilor. Contestația se trimite Organizatorului prin intermediul unui mesaj privat către contul de Facebook și va cuprinde, în mod obligatoriu: 

 1. a) numele și prenumele complet, domiciliul; 
 2. b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

9.2. Contestațiile se vor soluționa în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data primirii.

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Înscrierile realizate înainte sau după perioada menționată în Regulament, în Secțiunea 3, nu vor fi luate în considerare.

10.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în concurs în perioada de desfășurare a concursului.

10.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorul își va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com  pe durata concursului. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare – primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

11.3. Participanților la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a vizualizării Regulamentului Oficial de Desfășurare a Concursului etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1. Participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie și acord pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute în prezentul regulament.

12.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

12.2. Prin înscrierea în concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și orașul de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obținute în urma acordului dat de către participanți, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

12.3. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

12.4. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Petry Retail SRL. Doar câștigătorilor și persoanelor care primesc mențiuni li se vor solicita adresele de corespondență pentru expedierea premiilor.

12.6. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt înmânarea premiilor câștigătorilor și realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

SECȚIUNEA 13. LITIGII ȘI FRAUDE

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă regulile campaniei promoționale sau regulile Facebook.

13.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs și imaginea grupului Petry. 

13.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 14. FORȚĂ MAJORĂ

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

14.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe pagina de Facebook, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

Categorii de Produse

La Petry depunem eforturi continue pentru a asigura disponibilitatea și livrarea tuturor produselor comercializate în magazinele noastre.
Pe lângă produsele din carne și mezeluri, vă asigurăm următoarele alimente cu livrare la domiciliu:

Ofertele săptămânii

Specialități crud-uscate

Mezeluri Petry

Cărnuri Alese

Produse Grill

Platouri reci Petry

Produse lactate

Snacks - Dulciuri

Alimente durabile

Pâine

Vinuri

Băuturi

Livrăm la domiciliu orice
produs din magazinele Petry

A Petry boltokból bármely
terméket kiszállítjuk!

1
Târgu Mureș | Marosvásárhely
2
Cluj Napoca | Kolozsvár
3
Odorheiu Secuiesc | Székelyudvarhely
4
Miercurea Ciuc | Csíkszereda
5
Reghin | Szászrégen

Află opinia clienților noștri și convinge-te de calitatea serviciilor noastre: